Arrangementer

læs også om medlemsmøder 
   læs også om udflugter 

Generalforsamling den 16. marts 2017

Foreningens ordinære generalforsamling blev holdt i NexøHallen den 16. marts 2017 med deltagelse af 28 medlemmer.

Formanden bød velkommen, og efter valg af dirigent, referent og stemmetællere fremlagde næstformanden så bestyrelsens beretning. 
Beretningen, der var en omfattende gennemgang af foreningens aktiviteter det seneste år, gav anledning til blot en enkelt kommentar, og blev derefter godkendt.

Det var herefter kassererens tur til at aflægge det reviderede regnskab for 2016. Regnskabet, der denne gang udviste et mindre overskud, gav ikke anledning til bemærkninger - og blev derfor godkendt.

 

Flot fremmøde til årets generalforsamling


Det blev vedtaget at forhøje kontingentet gældende fra 2018 med 25 kr., således at enkeltmedlemmer betaler 225 kr., familie (2 personer) 350 kr. og studerende 175 kr.

Der var indkommet forslag om ændring af vedtægterne, og disse ændringer blev alle vedtaget.
Vedtægternes §3 ændres fra: ”Som medlemmer af foreningen optages personer, der har betalt det på generalforsamlingen fastsatte kontingent” til : ”Som medlemmer af foreningen optages fortrinsvis personer, bosiddende på Bornholm eller med særlig tilknytning til Bornholm, som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og etiske regler samt har betalt det på generalforsamlingen fastsatte kontingent. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen”.
Desuden blev der vedtaget en tilføjelse til §3: ”Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, før kalenderårets ophør, berettiger dette ikke til hel eller delvis refusion af indbetalt kontingent.”

Der blev også vedtaget en tilføjelse til §7: ”Medlemmer under 18 år kan deltage på generalforsamlingen, men har først stemmeret ved det fyldte 18. år.”

Næste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen.

Bent Gregersen og Frank Pelle ønskede ikke at modtage genvalg, og i stedet blev Kenn Sonne og Birte Jønsson nyvalgt til bestyrelsen.
For suppleanternes vedkommende blev Katrin Øster genvalgt, mens Marianne Jacobsen blev valgt som ny suppleant.
Kai Pihl blev genvalgt som revisor, og Jeanette Ambrosen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev forskellige emner debatteret, herunder et forslag om et samarbejde med de studerende fra Glas- og Keramikskolen i Nexø.
  
Finn Ole orienterede bl.a. om en foredragsrække på Bornholms Folkeuniversitet i efteråret 2017 og foråret 2018, ligesom det blev nævnt, at der i sommerens løb bliver brug for frivillige til at afdække solstensfeltet på Vasagård.

Traditionen tro sluttede generalforsamlingen med fælles spisning og hyggeligt samvær.Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig - se den nye bestyrelse

 Traditionen tro sluttede generalforsamlingen med fælles spisning