Vedtægter

læs mere om foreningen 
etiske regler 

Vedtægter for De Bornholmske Amatørarkæologer
§ 1
Foreningens navn er De Bornholmske Amatørarkæologer med hjemsted i Bornholms Regionskommune.

§ 2
Foreningens formål er at fremme det arkæologiske arbejde i Bornholms Regionskommune ved

 • at varetage amatørarkæologiske interesser
 • at udbrede viden om det arkæologiske arbejde
 • at samarbejde med fagarkæologer og museer
 • at højne amatørarkæologernes viden, etik og renommé.

§ 3
Som medlemmer af foreningen optages fortrinsvis personer, bosiddende på Bornholm eller med særlig tilknytning til Bornholm, som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og etiske regler samt har betalt det på generalforsamlingen fastsatte kontingent. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.
Foreningens bestyrelse kan nægte optagelse eller ekskludere medlemmer, som ved deres optræden findes at være til åbenbar skade for foreningens interesser og anseelse. En sådan afgørelse kan indbringes for en generalforsamling til endelig afgørelse.
Nederste aldersgrænse for medlemskab er 12 år. Personer under 12 år kan deltage i foreningens arrangementer i følgeskab med et voksent medlem, som har ansvaret for vedkommende.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer af foreningen. Det skal dog være personer, som har betydet eller gjort noget særligt for amatørarkæologien. Æresmedlemmer har ikke stemmeret men deltager ellers på lige fod med andre medlemmer. Æresmedlemskabet er gratis.

Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, før kalenderårets ophør, berettiger dette ikke til hel eller delvis refusion af indbetalt kontingent.

§ 4
Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december.
Det af bestyrelsen udarbejdede regnskab revideres af foreningens revisor og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år og afgår på skift, således at 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år.
Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Der kan ske genvalg.
Bestyrelsen sætter selv sin forretningsorden.
Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening.
Suppleanterne deltager i bestyrelsens arbejde dog uden stemmeret.

§ 6
Foreningen hæfter alene med sin formue og medlemmerne hæfter kun med det indbetalte kontingent.

§ 7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettigede er medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
Hvert medlem har kun 1 stemme, som afgives ved hemmelig afstemning.
Afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemmer under 18 år kan deltage på generalforsamlingen, men har først stemmeret ved det fyldte 18. år.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 • valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 • bestyrelsens beretning
 • forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
 • indkomne forslag
 • valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen
 • valg af revisor og revisorsuppleant
 • eventuelt

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel, såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer kræver dette.

§ 9
Ændringer i vedtægterne sker efter at være godkendt på en generalforsamling med 3/5-dels stemmeflertal blandt de fremmødte. Forslag om ændringer skal være fremlagt skriftligt for alle foreningens medlemmer i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 10
Opløsning af foreningen kan kun ske efter at være vedtaget ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte på to lovligt indkaldte ordinære generalforsamlinger.

§ 11
Ophæves foreningen overgives dens eventuelle formue til Bornholms Museums arkæologiske arbejde.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. april 1995 og senere ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 19. marts 1998, 25. marts 1999, 20. marts 2002, 18. marts 2003, 23. marts 2015 og 16. marts 2017.